Bronnen en verantwoording

De gegevens op deze website komen uit verschillende bronnen.

Pagina's co-assistent en semi-arts:
Dienst uitvoering onderwijs (DUO)
Definitieve lotingsopleidingen WO 2015 - 2016
Aantal gediplomeerden WO master geneeskunde 2013

Pagina arts-assistent niet in opleiding tot specialist (ANIOS):
Arbeidsmonitor 2015-1:zorgen om positie basisartsen, Medisch Contact 29-4-2015

Pagina's arts-assistent in opleiding tot specialist (ANIOS), medisch specialist en specialismen:
Aantallen: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten per 31 dec 2015
Man/Vrouw verhouding en percentage werkzaam: Capaciteitsplan 2013 deelrapport 1

Pagina's overige functies:
Aantallen: BIG register en http://vsregister.venvn.nl/

Regelgeving:
BIG register, herregistratie en de wet WGBO

Bij wiestaateraanmijnbed.nl ligt in deze fase de nadruk op medewerkers die in het ziekenhuis werken. AIOS en specialisten van de volgende specialismen zijn dan ook niet meegenomen in bovenstaande cijfers: huisartsgeneeskunde, maatschappij en gezondheid, ouderengeneeskunde en de profielen beleid en advies, forensische geneeskunde, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, sociaal medische indicatiestelling en advisering, tuberculosebestrijding, verslavingsgeneeskunde.

Disclaimer
Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaarden Wie staat er aan mijn bed en Wie is Wie VOF geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website. Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Wie staat er aan mijn bed en Wie is Wie VOF geen invloed hebben op (de inhoud van) die websites, kunnen Wie staat er aan mijn bed en Wie is Wie VOF niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Omwille van de leesbaarheid is er gekozen voor de aanspreekvorm 'hij'. Daar waar 'hij' staat kan vanzelfsprekend ook 'zij' worden gelezen.